Mandarin Pork Chop

mandarin-pork-chop
ratingratingratingratingrating  (0)
Hotness ranking:
spicyspicyspicyspicy
Share:
map
$
31802 Alvarado Blvd, Union City, CA 94587
(510) 429-7440
ratingratingratingratingrating
Closed

Add Your Review